Ein Cynnig Cymraeg – Our Welsh Offer

EIN CYNNIG CYMRAEG

  1. Rydym yn cynnig gwasanaeth E-Sgwrs trwy gyfrwng y Gymraeg i’n cleientiaid.
  2. Rydym yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli trwy gyfrwng y Gymraeg i’n gwirfoddolwyr a chefnogaeth trwy gyfrwng y Gymraeg iddynt gan ein tîm.
  3. Mae ein gwefan yn gwbl ddwyieithog.
  4. Rydym yn gofyn i’n cleientiaid beth yw eu dewis iaith ac yn ymdrechu i ddarparu’r holl wasanaethau yn eu dewis iaith.
  5. Gallwch siarad yn Gymraeg gyda ni dros ebost neu dros y ffôn.

OUR WELSH OFFER

  1. We offer our E-Chat service the medium of Welsh to our clients.
  2. We offer volunteering opportunities through the medium of Welsh to our volunteers and support through the medium of Welsh to them by our team.
  3. Our website is completely bilingual.
  4. We ask our clients what their language of choice is and strive to provide all services in the language of their choice.
  5. You can talk in Welsh with us through emails and over the telephone.

Rydym wedi datblygu ein Cynnig Cymraeg efo cefnogaeth swyddfa Comisynydd y Gymraeg.

We have developed our Welsh Offer with support from the office of the Welsh Language Commissioner.

%d bloggers like this: