Gwirfoddoli – Volunteering


Dowch i wirfoddoli gyda ni

Come and volunteer with usMae Eryri Cydweithreol yn cyflwyno ac yn datblygu tîm o wirfoddolwyr lleol i gefnogi unigolion yn ein cymunedau. Rydym yn chwilio am bobl i roi ychydig o’u hamser i gefnogi eraill. Efallai y byddwch eisoes yn gwirfoddoli neu os yw gwirfoddoli’n newydd i chi, byddwn yn eich cefnogi yn eich taith rôl wirfoddoli i gefnogi pobl.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr o bob oed, rhyw, hil a chefndir diwylliannol i ymuno â’n tîm. Gwirfoddoli i bob oedran – i fyfyrwyr yma mae cyfle gwych i gael profiadau newydd, os ydych yn gweithio gallai fod yn gyflwyniad i’r byd gwirfoddoli ac os ydych wedi ymddeol efallai yr hoffech rannu eich sgiliau gyda ni drwy gefnogi pobl yn ein cymunedau lleol.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio:

Gwirfoddolwyr wyneb yn wyneb – i ddarparu cymorth sydd wir yn ein cymuned

Gwirfoddolwyr digidol – i gefnogi gyda’n gwasanaeth E-Sgwrs

Byddwn yn darparu hyfforddiant digidol drwy ein partneriaeth â Chymunedau Digidol Cymru fel bod ein holl wirfoddolwyr yn teimlo’n gyfforddus yn darparu ein cefnogaeth rhithiol.

Felly, os oes gennych ychydig oriau dros ben yn ystod yr wythnos/mis byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Gallwch ebostio ni ar

info@eryricoop.cymru

Eryri Co-Operative is introducing and developing a team of local volunteers to support individuals in our communities. We are looking for people to give a little of their time to support others. You may already volunteer or if volunteering is new to you, we will support you in your volunteering role journey to supporting people.

We are looking for volunteers of every age, gender, race, and cultural background to join our team. Volunteering for all ages – for students here is an excellent opportunity to gain new experiences, if you are working it could be an introduction to the volunteering world and if you are retired you may wish to share your skills with us by supporting people in our local communities.

We are currently recruiting:

Face to face volunteers – to provide much needed support in our community

Digital volunteers – to support with our E-Sgwrs/E-Chat service

We will provide digital training through our partnership with Digital Communities Wales so that all our volunteers feel comfortable in delivering our virtual support.

So, if you have a couple of hours spare during the week/month we would love to hear from you. You can email us directly on

info@eryricoop.cymru


Eryri Cydweithredol – Eryri Co-Operative

Mae Eryri Cydweithredol yn wasanaeth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy’n darparu ar gyfer unigolion sydd angen cymorth iechyd a lles, ledled Gogledd Cymru.

Eryri Co-Operative is a person centred service catering to individuals who require health and wellness support, across North Wales.

Cysylltwch – Get in Touch

Cysylltwch a Ni – Contact Us
07999453676
info@eryricoop.cymru

Dilynwch Ni – Follow Us

Facebook
Twitter

Website Design by Nia

Sian Design

%d bloggers like this: