Home

Croeso i

Eryri Cydweithredol


Welcome to

Eryri Co-Operative


Mae ERYRI CYDWEITHREDOL yn cynnig model busnes pwrpasol sy’n ymgorffori egwyddorion cydweithredol. Mae hyn yn rhoi rhyddid i’n defnyddwyr gwasanaeth ddewis a thalu am wasanaethau wyneb yn wyneb sy’n addas i’w hanghenion. Yn dilyn asesiad cychwynnol bydd ein cefnogaeth yn cael ei drefnu ar ddiwrnod addas ac amser cyfleus.

Drwy gynnig gwasanaeth canolig i unigolion sy’n byw yng Ngogledd Orllewin Cymru ein nod yw gwneud gwahaniaeth i fywydau’r rhai rydym yn eu cefnogi yn ein cymuned leol. Ein gweledigaeth yw rhoi’r unigolion wrth wraidd y gwasanaeth, bod yn rhan o ddatblygu’r busnes oherwydd ein bod yn gofalu.

Mae cefnogaeth cynhwysiant digidol ar gael drwy ein gwasanaeth E-Sgwrs. Dyma wasanaeth cyfeillio rhithiol dwyieithog am ddim wedi ei ddatblygu i oroesi teimladau o unigrwydd ac arwahanrwydd i unigolion. Dyluniwyd E-Sgwrs i gefnogi unigolion i fod yn gymdeithasol cynnwysieidig drwy nifer o blatfformau digidol.

ERYRI CO-OPERATIVE offers a bespoke business model that incorporates co-operative principles. This gives our service users the freedom to choose and pay for face-to- face services that suits their individual needs. Following an initial assessment our support will tailor made on a suitable day and a convenient time.

Offering a person-centred service to individuals living in North West Wales we aim to make a difference to the lives of those we support within our local community. Our vision is to place individuals at the heart of the service, involved in developing the business and all because we want people to care about their community.

Our digital inclusion support is available through E-Sgwrs/ E-Chat service. This is our free bilingual virtual befriending service which has been developed to overcome feelings of loneliness and isolation. It has been designed to support individuals to be socially included through a range of accessible digital platforms.Eryri Cydweithredol – Eryri Co-Operative

Mae Eryri Cydweithredol yn wasanaeth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy’n darparu ar gyfer unigolion sydd angen cymorth iechyd a lles, ledled Gogledd Cymru.

Eryri Co-Operative is a person centred service catering to individuals who require health and wellness support, across North Wales.

Cysylltwch – Get in Touch

Cysylltwch a Ni – Contact Us
07999453676
info@eryricoop.cymru

Dilynwch Ni – Follow Us

Facebook
Twitter

Website Design by Nia

Sian Design