Cysyllt Chi – Connecting You


Cyflwyno E-SGWRS/ E-CHAT gan Eryri Cydweithredol, ein gwasanaeth cyfeillio rhithwir sydd bellach ar gael i unigolion sy’n byw yng Ngwynedd.

Mae E-Sgwrs/E-Chat yn cynnig gwasanaeth cyfeillio dwyieithog rhithiol AM DDIM i unigolion drwy ddefnyddio llwyfannau ac apiau ar-lein o’u dewis y maent yn teimlo’n gyfforddus i’w defnyddio. Mae’r llwyfannau hyn ar gael yn rhwydd ac yn rhad ac am ddim i’w lawrlwytho i’w dyfeisiau digidol personol. Bydd E-Sgwrs / E-Chat yn cael eu cyflwyno drwy wahanol lwyfannau cymdeithasol i gynnwys WhatsApp, Skype, Zoom, Microsoft Teams a Facetime

Er mwyn cael mynediad i lwyfannau cymdeithasol bydd angen i unigolion gael mynediad i liniadur, tabled (iPhone neu Android), cyfrifiadur bwrdd gwaith gyda chysylltiad â’r rhyngrwyd neu ffôn clyfar.

Erioed wedi defnyddio dyfeisiau digidol?

Mae tîm E-Sgwrs/ E-Chat wrth law i’ch cefnogi ar eich taith ddigidol.

Heb fynediad at ddyfeisiau eu hunain?

Yn ogystal â chefnogi unigolion i ddod yn ddigidol mae gennym nifer o ddyfeisiau ar gael ar fenthyciad tymor byr am ddim. Os bydd unigolion yn penderfynu eu bod am gael eu tabledi eu hunain gallwn archwilio’r opsiynau gorau ar eu cyfer ac edrych ar sut y gall rhwydwaith o unigolion ddod yn gylch cymorth. 

Ein nodau a’n hamcanion yw:

Estyn allan at y rhai sy’n byw ar eu pennau eu hunain yn ein cymuned sy’n profi unigrwydd ac arwahanrwydd ac sy’n cynnig cyfathrebu rhithwir drwy dechnoleg gwybodaeth

Cynnig gwasanaeth cyfeillio gyda gwahaniaeth lle gall y defnyddiwr gwasanaeth weld y person y mae’n cael sgwrs efo

Gwella iechyd meddwl a lles cyffredinol unigolion yn ein cymuned a gwneud gwahaniaeth ym mywydau pobl drwy gyswllt cymdeithasol rhithwir

Cynnig gymorth digidol 1 yn 1 i unigolion yn eu cartrefi gan ddeall hanfodion

Cyflwyno’r unigolyn i fanteision posibl i fod ar-lein

I gael rhagor o wybodaeth am E-Sgwrs/ E-Chat e-bostiwch ni ar gwenda@eryricoop.cymru

Introducing E-SGWRS/ E-CHAT by Eryri Co-Operative, our virtual befriending service which is now available for individuals living in Gwynedd.

E-Sgwrs/E-Chat offers a FREE bilingual virtual befriending service to individuals by using on-line platforms and apps of their choice which they feel comfortable to use. These platforms are readily available and are free to download to their personal digital devices. E-Sgwrs / E-Chat will be delivered through various social platforms to include WhatsApp, Skype, Zoom, Microsoft Teams and Facetime 

To access social platforms individuals will need to have access to a laptop, tablet (iPhone or Android), desktop computer with internet connection or a smart phone. 

Never used digital devices?

E-Sgwrs/ E-Chat team are on hand to support you on your digital journey.

Do not have access to own devices?

As well as supporting individuals to become digitally we have a number of devices available on a free short-term loan. If individuals decide they want to have their own tablets we can explore the best options for them and look at how a network of individuals can become a circle of support.  

Our aims and objectives are to:

To reach out to those who are living alone in our community who are experiencing loneliness and isolation and offer virtual communication through information technology 

To offer a befriending service with a difference where the service user can see the person that they are having a chat with 

To improve the overall mental health and wellbeing of individuals in our community and making a difference in people’s lives through virtual social contact 

To offer 121 digital assistance to individuals in their homes with understanding the basics of IT

To introduce the individual to the potential benefits of being online

For more information on E-Sgwrs/ E-Chat email us on info@eryricoop.cymru


Eryri Cydweithredol – Eryri Co-Operative

Mae Eryri Cydweithredol yn wasanaeth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy’n darparu ar gyfer unigolion sydd angen cymorth iechyd a lles, ledled Gogledd Cymru.

Eryri Co-Operative is a person centred service catering to individuals who require health and wellness support, across North Wales.

Cysylltwch – Get in Touch

Cysylltwch a Ni – Contact Us
07999453676
info@eryricoop.cymru

Dilynwch Ni – Follow Us

Facebook
Twitter

Website Design by Nia

Sian Design

%d bloggers like this: