Cefnogi Chi / Supporting You


elderly gentleman with grandaughter

woman on the phone

two women cooking

elderly lady using an ipad with a stylus

Mae ein gwasanaethau pwrpasol wyneb yn wyneb sydd ar gael gan ein tîm yn cynnwys:

Our face-to-face bespoke services available by our team include:

Gwasanaeth Siopa / Shopping Service

Gallwn fynd gyda chi i’r siop/archfarchnad leol a / neu gallwch roi eich rhestr i ni ac awn i siopa i chi.

We can accompany you the local shops/ supermarket and / or you can give us your list and we do the shopping for you.


Cyfeillio / Befriending

Ymweliad wyneb yn wyneb I gadw cwmni a chael sgwrs a paned.

A face to face visit for a chat and a cuppa.


Meithrin Hyder / Confidence Building

Bydd ein tîm yn cefnogi’r gwaith o fagu hyder a gallu byw’n annibynnol.

Our team will support in building confidence and being able to live independently.


Cynhwysiant Digidol / Digital Inclusion

Eich cefnogi i gael eich cynnwys yn ddigidol a chysylltu â theulu a ffrindiau.

Support you to be digitally included and connect with family and friends.


Grwpiau Cymunedol / Community Groups

Cynorthwyo i gysylltu â grwpiau a chlybiau lleol yn yr ardal.

Assist in connecting with local groups and clubs in the area.


Cyrchu Gwybodaeth / Accessing Information

Gallwn eich helpu i ddod o hyd i gymorth ychwanegol drwy ein proses gyfeirio ac atgyfeirio.

We can help you to find additional support through our signposting and referral process.


If you require a specific support service, we can tailor support to suit individuals need on request.
You can email us at info@eryricoop.cymru

Os oes angen gwasanaeth cymorth penodol arnoch, gallwn deilwra cymorth i weddu i anghenion unigolion ar gais.
Anfonwch ebost i info@eryricoop.cymru

Darparu cymorth wyneb yn wyneb yn eich cartref eich hun

Delivering face to face support in your own home

Gwenda Hughes

(Aelod Sefydlu)


Cysylltwch a ni heddiw / Contact us today

Eryri Cydweithredol – Eryri Co-Operative Cyf
Penrhiw
Dinorwic
Caernarfon, LL55 3EH

Eryri Cydweithredol – Eryri Co-Operative

Mae Eryri Cydweithredol yn wasanaeth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy’n darparu ar gyfer unigolion sydd angen cymorth iechyd a lles, ledled Gogledd Cymru.

Eryri Co-Operative is a person centred service catering to individuals who require health and wellness support, across North Wales.

Cysylltwch – Get in Touch

Cysylltwch a Ni – Contact Us
07999453676
info@eryricoop.cymru

Dilynwch Ni – Follow Us

Facebook
Twitter

Website Design by Nia

Sian Design

%d bloggers like this: