Amdanom Ni – About Us


Cyfoeth o brofiad i neud gwahanaiaeth ym mywydau unigolion

Mae gan Eryri Cydweithredol dri aelod sefydlu: Gwenda Hughes, David Worrall ac Anna Hilliard; sydd i gyd efo profiad eang o gefnogi unigolion drwy weithio o fewn y trydydd sector yng Ngogledd Cymru.

Gweithiodd y tîm gyda’i gilydd ar brosiect Camau Cadarn; gwasanaeth cymorth partneriaeth rhwng y Groes Goch Brydeinig a’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol oedd ar gael led led Cymru. Datblygwyd hwn i gefnogi unigolion i gynnal ac adennill eu hannibyniaeth drwy goliau a nodwyd.

Mae aelodau’r tîm wedi gweithio i Age Cymru Gwynedd a Môn, Deaf-Blind Cymru a Cymdeithas Alzheimer’s ac wedi cydlynu gwasanaethau i elusennau cenedlaethol.

Mae ein profiad o weithio efo elusennau cenedlaethol yn ein cymunedau wedi ein galluogi i gael mynediad i ystod eang o hyfforddiant gan ddatblygu sgiliau cymorth cryf. Mae gennym ddealltwriaeth glir o ddiogelu, GDPR, rheoli gwirfoddolwyr ac yn gyfarwydd iawn â’r gwasanaethau lleol a cenedlaethol sydd ar gael yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol

A wealth of experience making a difference in the lives of individuals

Eryri Co-Operative has three founding members: Gwenda Hughes, David Worrall, and Anna Hilliard; all have extensive experience of supporting individuals through working with third sector organisations in North Wales.

The team worked together on Positive Steps, a pan-Wales partnership support service between the British Red Cross and the Royal Voluntary Service. This was developed to support individuals maintain and regain their independence through identified goals.

Members of the team have worked for Age Cymru Gwynedd a Mon, Deafblind Cymru and Alzheimer’s Society and have co-ordinated services for national charities:

Our experience of working for national charities in our communities has enabled us to access a wide range of training and develop strong support skills. We have a clear understanding of safeguarding, GDPR, volunteer management and are well versed in local and national services available within the health and social care sector.

Gwenda Hughes

Gwenda Hughes

Cefndir helaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol wedi cydlynu gwasanaethau cymorth cymunedol allweddol to fudiadau trydydd sector yng Ngogledd Orllewin Cymru, i alluogi unigolion i fyw eu bywydau’n well drwy leddfu teimladau o unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol.

Rwyf yn rhugl yn y Gymraeg, yn enedigol o Wynedd ac wedi rheoli a chefnogi timau o wirfoddolwyr lleol yn y gymuned. Mae gennyf gefndir cryf mewn gwerthu a marchnata a rheoli prosiectau. Rwyf yn rhwyd weithiwr brwd sy’n hysbys i randaliad o wasanaethau statudol, gofal sylfaenol ac eilaidd a sefydliadau’r trydydd sector ledled Gogledd Cymru. Rwy’n wirfoddolwr codi arian gyda’r elusen leol, Cyfeillion Ysbyty Gwynedd.

Extensive background in health and social care having co-ordinated key community support services for third sector organisations in North West Wales, to enable individuals to live their lives better through alleviating feelings of loneliness and social isolation.

A fluent Welsh speaker, from Gwynedd I have successfully managed and supported teams of local volunteers in the community. I have a strong background in sales and marketing and project management. An avid networker known to stakeholders from statutory services, primary and secondary care and third sector organisations across North Wales. I am a fundraising volunteer with local charity, Cyfeillion Ysbyty Gwynedd.

Dave Worrall

Dave Worrall

Dros y 12 mlynedd diwethaf rwyf wedi gweithio yn y sector gwirfoddol o fewn y maes gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, gyda thimau o staff a gwirfoddolwyr gan ganolbwyntio ar gyflawni canlyniadau o ansawdd uchel.  Mae’r profiad wedi bod o weithio’n bennaf gyda phobl hŷn ag anghenion cymhleth. 

Rwyf wedi gweithio yn gefnogi pobl oedd yn eu rhyddhau o’r Ysbyty, cefnogi pobl mewn gwasanaethau ataliol i’w hatal rhag cael eu derbyn yn ddiangen i’r ysbyty.  Defnyddio’r “sgwrs sy’n bwysig” a darparu gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.  Gweithio gyda phobl hŷn sy’n unig ac yn ynysig i ail-ymgysylltu â’u cymuned leol ac i leihau gorbryder ac iselder.  Yn aml yn gweithio gyda phobl hŷn ag anghenion cymhleth, iechyd meddwl lefel isel, dementia, anabledd dysgu, materion symudedd ac ati. 

Rwyf wedi rheoli prosiectau ar raddfa fawr i roi cymorth i bobl hŷn ac mae gennyf brofiad helaeth o reoli prosiectau ar raddfa fawr sy’n cwmpasu pob agwedd ar reolaeth ariannol, adroddiadau a swyddogaethau Adnoddau Dynol.

For the last 12 years I have worked in the voluntary sector in health and social care services.  Working with teams of staff and volunteers and concentrating on delivering high quality outcomes.  Working predominantly with older people with complex needs.  

I have worked supporting people to be discharged from hospital.  Supported people in preventative services to stop them being admitted unnecessarily to hospital.  Utilising the “what matters conversation” and providing person centred care.  Working with older people who are lonely and isolated to re-engage with their local community and to reduce anxiety and depression.  Often working with older people with complex needs, low level mental health, dementia, learning disability, mobility issues etc. 

I have project managed large scale projects to deliver support to older people and I have extensive experience of managing large scale projects covering all aspects of financial management, reporting and HR functions. 

Anna Hilliard

Anna Hillard

Rwy’n fam a nain sy’n gweithio’n galed ac yn byw ym Mae Colwyn, ond yn wreiddiol o Ddulyn.

Mae fy nghefndir proffesiynol o fewn maes cam-drin domestig, drwy weithio gyda merched a phlant yn eu cartrefi eu hunain ac mewn lleoliadau lloches.

Mae gennyf hanes helaeth sy’n darparu cymorth gofal cymdeithasol, gan gynnwys gwaith cymdeithasol preswyl, a chydlynu cyswllt ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol plant. Rwyf hefyd wedi bod yn ofalwr maeth llawn amser ac yn ofalwr seibiant i blant ac oedolion ag anghenion arbennig.

Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel darparwr gofal iechyd mewn cartrefi preswyl, yn cefnogi unigolion sy’n byw efo dementia, anableddau dysgu ac awtistiaeth

Rwyf hefyd wedi bod yn swyddog heddlu i’r heddlu arbennig ac mae gennyf radd mewn astudiaethau plismona.

I am a hard-working mother and grandmother living in Colwyn Bay, but originally from Dublin.

My professional background is within domestic abuse, working with women and children in their own homes and in refuge settings.

 I have an extensive history providing social care support, including residential social work, and coordinating contact for children’s social services. I have also been a full-time foster carer and respite carer for both children and adults with special needs.

I am currently working as a health care provider in residential settings, including dementia and learning disabilities and autism

I have also been a police officer the special constabulary and have a degree in policing studies.

Eryri Cydweithredol – Eryri Co-Operative

Mae Eryri Cydweithredol yn wasanaeth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy’n darparu ar gyfer unigolion sydd angen cymorth iechyd a lles, ledled Gogledd Cymru.

Eryri Co-Operative is a person centred service catering to individuals who require health and wellness support, across North Wales.

Cysylltwch – Get in Touch

Cysylltwch a Ni – Contact Us
07999453676
info@eryricoop.cymru

Dilynwch Ni – Follow Us

Facebook
Twitter

Website Design by Nia Sian Design

%d bloggers like this: